ทีมแพทย์ของเรา

ศัลยแพทย์ทุกท่าน มีประวัติการทำงานในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในกระบวนการรักษาพยาบาล จนถึงการรักษาพยาบาลเพื่อความงาม ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สำหรับทีมแพทย์ของเรา ที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน ผู้ป่วยทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จากทีมศัลยแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมตกแต่ง และความงาม

นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

นพ. เชฎฐวุฒิ ตุลยพานิช

นพ. สหทัศ เหตะนุรักษ์

นพ. ณพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์

นพ. ทวีศักดิ์ ลาภจิตกุศล

นพ. วรพงศ์ ลีโธชวลิต

นพ. พลวัฒน์ ตระกูลเงินไทย

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์การกีฬา

นพ. ชญานิน อ่างทอง

นพ. วรายศ ตราติพันธุ์

นพ. คณัชเชษฐ์ รัตตาอาภา

นพ. มนตรี วัฒนแก้วศรีเพชร

นพ. นฤเบศร์ รุ่งรัตนวิไล

นพ. สร ตันสุธัญลักษณ์

นพ. วัชระ มณีรโรจน์

นพ. อรรถพร ปิยะภาณี

ผิวหนังเพื่อความงาม และเวชศาสตร์ชลอวัย

พญ. อภิรดี พวงทับทิม

นพ. ธัชกร ไทยสมาน

พญ. ภัทร ภิญโญภาวสุทธิ์

นพ. ถนอมกิจ ปกสุนทร

การผ่าตัดส่องกล้อง

นพ. ณรงค์ บุญญากาศ

นพ. กฤษฎา คงสวัสดิ์

พญ. ปุณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิตร

พญ. พัทธรส สว่างศรี

ทันตกรรม

นพ. ชาญชัย วงศ์ชื่นสุนทร

นพ. ณัฐพงศ์ ศิรินทวัฒน์

นพ. พลากร บูรณะประเสริฐสุข

นพ. วุธ ศักเดชยนต์

การฟื้นฟูสมรรถภาพ

พญ. อโณทัย ยิ่งกิจสถาวร

พญ. ศิรัญญา แพเจริญ

วิสัญญี

นพ. วีระ ภัทรสิทธิวัฒน์

นพ. อธิษฐาน การินทร์

พญ. แก้ว วิจิตรกุลวงศ์ศา

พญ. ณัฐณิชา ทองทวีพร

รู้ลึก รู้จริง ทุกเรื่องศัลยกรรม

ปรึกษาทางออนไลน์ ฟรี สามารถสอบถามได้ทุกเรื่อง

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

08.00 น. – 20.00 น.